Algemene Voorwaarden  Fietsloket Nijmegen

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Fietsloket Nijmegen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welke voorwaarden Fietsloket Nijmegen haar diensten aanbiedt.

 

Boeking van fietsles of adviesafspraak

Bij boeking van een fietsles of adviesafspraak heeft u als klant alsmede Fietsloket Nijmegen als dienstverlener 14 dagen de tijd om zonder nadere toelichting en zonder financiële verplichting van de afspraak af te zien, tot een maximum van 48 uur voor de daadwerkelijke de afspraak.

Bij annulering 24-48 uur voor de afspraak brengt Fietsloket Nijmegen 50% van de prijs in rekening. In geval van annulering in de laatste 24 uur voorafgaand aan de afspraak brengt Fietsloket Nijmegen 100% van de prijs in rekening.

In geval van overmacht kunnen beide partijen kosteloos in goed overleg komen tot een nieuwe afspraak, bij voorkeur binnen 1 week, doch uiterlijk binnen 2 weken na de oorspronkelijke datum, tenzij er gegronde redenen zijn (zoals ziekte) om een langere termijn overeen te komen.

Betaling dient altijd binnen 14 dagen na facturering te plaats te vinden. Betaling geschiedt voorafgaand aan/na afloop van iedere afspraak, tenzij schriftelijk (via mail/whats app of andere wijze) anders is afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een pakketprijs is overeenkomen.

 

Overeenkomsten, offertes en bevestiging

Alle offertes van Fietsloket Nijmegen zijn vrijblijvend en geldig tot uiterlijk de datum die boven de offerte is vermeld. Opdrachten dienen schriftelijk te worden bevestigd. Als een opdrachtgever dit nalaat, maar desondanks ermee instemt dat Fietsloket Nijmegen start met uitvoerende handelingen, dan zal de inhoud van de offerte als overeen gekomen gelden. Bij (beperkt) uitstel van de opdracht (in geval van overmacht), zal Fietsloket Nijmegen – mits in alle redelijkheid mogelijk – geen extra kosten in rekening brengen. Bij langdurig uitstel (meer dan 3 maanden) en/of meerdere keren uitstel kan Fietsloket Nijmegen de overeengekomen prijs deels (ten minste 25%) in rekening brengen. Bij (langdurig/meermalig) uitstel slechts 1 week of minder voor aanvang van de opdracht, kan Fietsloket Nijmegen een bedrag tot 100% van de overeengekomen som in rekening brengen.

Wijziging van opdrachten kunnen alleen indien deze door Fietsloket Nijmegen zijn bevestigd en wanneer er overeenstemming is over eventuele meer- of minderkosten. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Bij langdurige opdrachten (ten minste 3 weken tussen start- en einddatum), kan Fietsloket Nijmegen vooraf of tussentijds 25% als voorschot factureren.

 

Eigen risico

Deelname aan een fietsles, c.q. opvolging van fietsadvies of andere activiteiten vindt altijd plaats op eigen risico. Hoewel Fietsloket Nijmegen naar eer en geweten handelt, blijven bijvoorbeeld fietsen en deelname aan het verkeer nu eenmaal handelingen met een zeker risico op het verkrijgen dan wel veroorzaken van letsel en/of schade. Om die reden wordt iedere klant geacht WA verzekerd te zijn.

 

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fietsloket Nijmegen te mogen claimen of te veronderstellen.

Fietsloket Nijmegen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fietsloket Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fietsloketnijmegen.nl op deze pagina.